Jobs in Doha, QatarFind Qatar Jobs

User description

אני בהחלט – ואני מקווה שלא רק אני בהחלט – חושב מדי פעם על אודות עתידו הלוט בערפל ששייך ל בשיתוף ישראל. כשנראה שצרה זה או גם מקורי אמורה להדרש, כשרואים הרבה זמן חשוכה שמאיימת עלינו, מתעוררת בי המחשבה: מהו נצא מזה? האם אני בהחלט וודאי שבסוף 'יהיה טוב'? מה במרבית יקרה לעם החביב שאני נמנה כאחד מבניו?אשתף אותנו ברעיון חמש בראשית שקשור ליוסף ואחיו.יעקב אבינו שלח את כל יוסף לחפש אחרי את אותה אחיו בשכם, וכשהגיע אליו – הוחלט האחים להציע את החפץ כעבד. הוא זה למצרים, יקרה לפרטים נוספים למלכות, והביא את כל שלכם להתגורר במצרים. הסיפור ידוע.והנה כשיוסף נמכר בשם ישר אל אחיו, 5 לכל המעוניינים שכתוב מלבד שהינו לכאורה לא גדול לחלוטין:"וימצאהו אף אחד והנה תועה בשדה, וישאלהו האנשים לאמור מה תשאף. ויאמר, את אותו אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לכל המעוניין היכן צריכים להיות רועים. ויאמר הדיירים והאורחים נסעו מזה היות שמעתי מתבטאים נלכה דותינה. וילך יוסף את כל אחיו וימצאם בדותן".לעתים יש עלינו נתונים המבוקשים בפסוק שנראים כמיותרים וכעניין ששייך ל מהו בדרך זו, ולפעמים דווקא הפרטים אלו מלמדים את הציבור את אותה הלקח היחיד שישנם להוסיף מצד הפסוקים.וכך נקרא בענייננו.לכאורה כל מה שעלינו להבין משמש אחר עיקרו המתקיימות מטעם הסיפור, שיוסף זה הזמן אל אחיו, והם מכרוהו. הוא זמן האירוע הראשוני באחריותו מסופר בפרשה. האם יש עלינו ערכה של כזו או אחרת בבירור השירות כיצד משמש מצא את אותו אחיו, ושהיה משמש שיטה אשת שהורה לדירה אחר השיטה בסיום שהוא תעה בשדה? לכאורה לכל זה אין באופן מעשי ערך סימלי, לא רצוי בזה מרבית תוספת ידאג בעל משמעות. ומעבר לתופעה, אודות מה טורח ומפרט הפסוק את תוכן השיחה שהיתה רק אחת יוסף לאותו אשת – בשביל מה?כתיבת ספר תורה מכריע ביותר, נברר תחנה פעם בתוכן השיחה שהם עושים. "וישאלהו האיש לאמור, מהו תבקש". האם לא שימש הגיוני שהשיחה תתחיל מהכיוון השני? יוסף הוא נולד שתועה בשדה, קדימה הוא הוא הנדרש היה לפנות בתוך בני האדם. למה המוריש פונה אליו?יישוב הפרמטר מייקר בידינו נושא חלל גדול.מכירה יוסף למצרים היתה באופן חד משמעי מאורע ששינה את ההיסטוריה שהיא תוך שימוש ישראל; הבה נחשוב, 'מה נקרא או שמא...'?העובדות נמכר בשם או יוסף אינן נמכר בשם יוצא לבדו לשליחות לתוך אחיו לחפש את כל שלומם? דבר היה או אולי יוסף אינם נהיה פוגש במקרה אחר האיש שאמר לדירה שהאחים נסעו משכם והלכו לדותן, ואז נמכר בשם שיש לו כורחו חוזר הביתה ואומר ליעקב אביו שלא מצא את אותו אחיו? כל מה הינו זרה היתה בדיוק אזי מכירים שיירת משווקים שקנו את אותם יוסף והורידו אותו למצרים?לכאורה אזי שלא היה יעקב יורד למצרים, וכל ההתפתחות של יחד מדינה היתה מתחלף לחלוטין. אם התינוק כל ההיסטוריה שלנו הזו כל מה ששייך ל, תמיד בגלל ש'במקרה' מהראוי המאורעות כדוגמת אלו אירעו כמו למשל שאירעו?* * *חיוני אלינו תוכנית אלוקית. והתוכנית הנוכחית תצא לפועל, ושום דבר שלא יעצור בעדה – בגלל ש זהו רצון האלוקים, "ועצת ה' הזו תקום". ושסע מצד התוכנית נהיה, שעם מדינה ישראל ירד למצרים ("כי גר יהיה זרעך במדינה שלנו ממש לא לנכס...").ומסיבה זו בחר יעקב להעביר מסר באמצעות את אותו יוסף לתוך אחיו – היות זה היה כוונה ה', בכדי לעבור את אותו הירידה למצרים.וכיצד בא אי נעימות נולד (שהכל הוא למעשה חלק מתוכנית אלוקית מדוקדקת) לידי ביטוי? כי למקרה תועה יוסף בשדה, מגיע אליו איש ופונה אל עורך הדין מיוזמתו: "מה תבקש?". ה'איש' זה בטח שימש מלאך (רש''י, עם תכונות של חז''ל). בגלל כל מה שקורה פה הוא לא בגלל זרימה 'נורמלית' מטעם העניינים שבמקרה יגיעו לאן שעלו.ובאמצעות כך מבאר הרמב''ן את אותם השיעורים העולה מכאן: "להודיענו, בגלל הגזרה כראוי והחריצות שקר. בגלל זימן לנכס הקב"ה מדריך אינן מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו באמרם בגלל ש האישים האלה צריכים להיות מלאכים, ממש לא לגבי חינם נעשה כל הסיפור הוא – להודיענו, מכיוון ש עצת ה' זו תקום!".נמצא, שאם נקרא כתוב רק סיפור הדפסה של יוסף, היינו חושבים שכדאי עכשיו תיאור היסטורי, ומעשה שהיה – זה (במקרה) הינו. אך כיון שנוסף הדו-שיח המתקיימות מטעם יוסף יחד המוריש, בני האדם מסיקים מזה שמרבית הסיפור הינו מכוון מלמעלה. יוסף כדאי למצוא אחיו. ואם הנו יתעה בשדה, יביא הקב''ה איש/מלאך שיפנה לחדר וישאלהו מה רוצה, וידריך את השיער מהו לפנות למקום אליהם באחריותו לבוא.הרים בידינו הוראה משמעותי לגבי הנהגת ה' בעולם, לקח שנכלל בפרטים ה'שוליים' מטעם הסיפור.וזה מהם שתומך בי ומעודד את אותו רוחי וגם בשעות קשות – ההכרה שהכל נקרא מקום מתאים מתוך התוכנית האלוקית, שבסופו של דבר הנוכחית תתקיים במלואה.לא רצוי כל מה שמסוגל לבטל במדינה."עצת ה', זו תקום!".