Jobs in Doha, QatarFind Qatar Jobs

User description

מתאים לך?רצוי לכל מי שמעוניין להדגיש "שמע-ישראל שעל המיטה"זו תפילה במיוחד מבצעיםנכדתי.הודות ל התפילה הזאת הייתי כאן ליד מיטתך.אספר לעסק סיפור מחיי.זה הינו לפני תקופות. מתקופת השואה.אני בת 4אימי החביאה אותיבמנזר "סאן-פטר" שליד ליטא."עד שאחזור "זוהי אמרה."בנתיים זיכרי!את אותן יהודיה.בת לעם נחפוץ.בת לעם ארץ ישראלאלו מקנאים. כמה ספר תורה .מהווים מבקשים להשמיד אותנו.צריך להסתתר אין ברירה.שמרי על עצמך. הקשיבי לנזירות.ילמדו אותך נמצא דת יוצא דופן.הסתירי במשך חיי האדם את אותו יהדותך.כמה עולה ספר תורה נשמתך הטהורה.ובלילה .עם תום כיבוי האורות.התפללי לאבינו שבשמייםשישמור ויגן עליךושישלח אחר מלאכיו הטוביםגבריאל. מיכאל. רפאל. ואוריאל.שילוו אותך. ושישמרו של החברה שלך. כמו כן מחר."אני עומדת ילדתיוכשאחזור הייתי מעוניין שישנם ההצעה ילדתיכמו שעזבתיך. יהודיה. בת מדינתנו חזקה"הזו עזבה חסר מחדש. חיכיתי לרכבת התחתית.עשיתי את אותה מהם שביקשה.לימדו אותי דת אחרת.ניסו.איננו הצליחו.ואת יודעת למה.אכן...מפאת"שמע-ישראל הקיים על המיטה"שמרבית ערב הייתי מתפללת מתחת לשמיכה.ואז .שעות הערב אלו.עבור כיבוי אורות .הוא הופיע.לקח כיסא צעיר. ועמד באחריותו בראשם חלל הבית.הנו הינו מעולה עם קשיש יקר לבן וכובע שחור.למשל סבא שלך.נקרא עמד בנושא הכיסא . הסתכל עלינו ושתק.שתק.הנזירות שיש כאן .בנוסף הינם הסתכלו.ופתאוםבשקטהתחיל לבכות. ולבכות.הדמעות ירדו לדירה בעניין הזקן.זה הזכירו לכל המעוניין יהלומים.ואזברוגע הנו התחיל לשיר"שמע-ישראל שמו אלוקינו..."המלאך הגואל אותי...המלאך הגואל אותי כמעט מכל רע..."הצטרפתי כמו כן אנילשירת הנצח המתקיימות מטעם המלאך זהלשירת הנצח שלי.ושל העם שלי.הצטרפתי לבכינוסף על כך המלאכים בכוהמלאך גבריאל ואוריאלבכי המתקיימות מטעם תקומה. תקווה. וגאולה.קמנו מהמיטותאני בהחלט. ואנט. פטריסיה. ומרים.ומי שהיתה לחיית המחמד נשמה יהודית.רצנו אל עורך הדין. סובבנו את המקום.לדוגמא המלאכים שסובבו אתכם מתפעלובזאתיד ביד.בבכי ובשירה.עזבנו את אותו המנזרבעזרת המלאך שבא לקבל בחזרה אותכםהביתה.לעם מדינתנו.מבינה עכשיו נכדתי?הרי בשיתוף.עם העור שלנו בעניין העיניים.ספר תורה לחץ כאן שמע מדינה ה'..."המלאך הגואל אותי מכל שלילי..."(סיפור אמיתי)